3. Denarna socialna pomoč

3.1.       Denarna socialna pomoč. 9

3.2.       Izredna denarna socialna pomoč. 11

3.3.       Občinska denarna pomoč. 14

 

Na Centru za socialno delo Logatec lahko uveljavljate: 

 •  DENARNO SOCIALNO POMOČ
 •  IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ
 • OBČINSKO DENARNO POMOČ

 

3.1.        Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se je začel  uporabljati 1. januarja 2012. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

 Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

 • državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,

hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko.


Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:

 • kdor si ne more preživetja zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,
 • kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS. 

Višina
Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…).

 

Višina denarne socialne pomoči (cenzus), je za:

status

po ZSVarPre

po interventnem zakonu

(v letu 2012)

utež

znesek

(v EUR)

utež

znesek

(v EUR)

prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu

1

288,81

1

260,00

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

1,28

369,68

1,28

332,80

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

1,56

450,54

1,56

405,60

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi

0,7

202,17

0,7

182,00

samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

0,7

202,17

0,8

208,00

vsako naslednjo odraslo osebo

0,5

144,41

0,5

130,00

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

0,78

225,27

0,78

202,80

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

0,64

184,84

0,64

166,40

prvega otroka, ki je najstarejši in ima status dijaka

0,89

257,04

0,99

257,40

vsakega naslednjega otroka, ki ima status dijaka

0,79

228,16

0,89

231,40

prvega otroka, ki je najstarejši in nima statusa dijaka

0,7

202,17

0,8

208,00

vsakega naslednjega otroka, ki nima statusa dijaka

0,6

173,29

0,7

182,00

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

0,1

28,88

0,1

26,00

 

Če ima samska oseba ali družina  določena sredstva, ki so nižja od zneskov, navedenih v tabeli, lahko znaša denarna socialna pomoč le razliko do višine, določene v tabeli.

Način in obdobje upoštevanja dohodka

Upoštevajo se  periodični, občasni in priložnostni dohodki, prejeti v zadnjih 3 ali 4-12 mesecih ali v 13 mesecih pred mesecem vložitve vloge.

Dodeljevanje denarne socialne pomoči

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči. 

 

3.2.        Izredna denarna socialna pomoč

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti.


Samski osebi, ki je upravičena do varstvenega dodatka, ali družini, v kateri sta dva družinska člana upravičena do varstvenega dodatka, se dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka.

Višina

 • na mesec:
  • po interventnem zakonu (velja v letu 2012): največ 260,00 evrov za samsko osebo (cenzus za samsko osebo) ali največ 780,00 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve),
 • v koledarskem letu:
  • po interventnem zakonu (v letu 2012): največ 1.300,00 evrov za samsko osebo (5-kratnik cenzusa) ali največ 3.900,00 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve)
  • Opozorilo: Ne glede na omejitev izplačila izredne denarne socialne pomoči v enem koledarskem letu v višini 5-kratnika cenzusa samske osebe oziroma družine, se lahko višina treh cenzusov v enem koledarskem letu dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč, itd., višina dveh pa za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov).

 

Dolžnosti in sankcije

Po prejetju izredne socialne pomočile ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če novo vlogo vložite pred potekom roka 30 dni. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema.


Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v postavljenem roku, ne more uveljaviti nove pomoči 14 mesecev po mesecu prejema. Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev.

Dohodki in premoženje, ki se upoštevajo

Upoštevajo se dohodki in prejemki, in sicer neto razpoložljivi dohodek (po odštetju davkov in obveznih prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov), prejeti v zadnjih 3 ali 4 – 12 mesecih ali 13 mesecih pred mesecem vložitve vloge.

 Premoženje, ki se ne upošteva

 • stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega stanovanja,
 • osebno vozilo ali enosledno vozilo do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, po ZUJF do  8060,00 EUR (144.člen)
 • osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb,
 • premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače,
 • premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali poslovni najem (lizing),
 • predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine,
 • poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek dosega vsaj višino minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov,
 • kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja (katastrski dohodek), 
 • sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

 

Ugotavljanje primernosti stanovanja

Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, in je upravičenec denarno socialno pomoč v zadnjih 18 mesecih prejel več kot dvanajstkrat, je upravičen do denarne  socialne pomoči le, če soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije.

Primeri velikosti primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše:

1-članska družina

60 m2

2-članska družina

90 m2

3-članska družina

110 m2

4-članska družina

130 m2

5-članska družina

150 m2

6-članska družina

170 m2

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2.

Prepoved odtujitve nepremičnine

Vlagatelj za denarno socialno pomoč, ki je lastnik nepremičnine in je v zadnjih 18 mesecih več kot dvanajstkrat prejel denarno socialno pomoč, je (pod pogoji, ki se nanašajo na velikost in vrednost njegove nepremičnine) upravičen do denarne socialne pomoči le, če dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, prepisa,…) in obremenitve svoje nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva.

Omejitev dedovanja

Zakon o dedovanju v 128. členu določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije. Če se dediči zavežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji, dedujejo vse zapustnikovo premoženje.

V prejeto pomoč se izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija, štejejo vse oblike denarne socialne pomoči (redna, trajna in izredna DSP) in varstveni dodatek. Štejejo se tudi sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje občane (institucionalno varstvo, družinski pomočnik, pomoč na domu), in občinske denarne socialne pomoči.

Sporočanje sprememb

Upravičenec mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali je zanjo izvedel.

 

3.3.        Občinska denarna pomoč

Po pogodbi z  Občino Logatec, Center za socialno delo Logatec  obravnava občinske denarne  in materialne pomoči. Sredstva zagotavlja Občina Logatec. Pomoč je namenjena   za  kritje stroškov vezanih  na preživljanje naših občanov, ki  jih le-ti z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ne zmorejo kriti (npr. v primeru brezposelnosti, neizplačila OD, bolezni ipd.)  Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Pomoč je namenska in se izplača v funkcionalni obliki ( center poravna stroške vezane na preživljanje npr. elektrika, komunalne storitve, zavarovanje ipd.). Vlogo za občinsko denarno pomoč prejmete na CSD Logatec.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Center za socialno delo Ljubljana, enota Logatec